TECHNIKUM

 
Technikum na podbudowie gimnazjum – 4 letnie
 
TECHNIK EKONOMISTA
 
Absolwent potrafi:
 • samodzielnie rozwiązywać problemy występujące we współczesnych przedsiębiorstwach, zorganizować, uruchomić i prowadzić własną działalność, gospodarczą,
 • prowadzić księgi rachunkowe i ewidencjonować typowe operacje gospodarcze,
 • stosować przepisy prawa,
 • obsługiwać programy komputerowe z zakresu gospodarki magazynowej, sprzedaży, księgowości i kadr,
 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • sprawnie posługiwać się językami obcymi, w tym językiem zawodowym,
 • prowadzić sprawy kadrowe w przedsiębiorstwie,
 • organizować procesy związane z zakupem i  sprzedażą towarów i usług,
 • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług,
 • wykonywać rozliczenia „wewnętrzne" i „zewnętrzne" z tytułu prowadzonej działalności, 
 • przeprowadzać analizę ekonomiczną w wybranych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw dla oceny ich sytuacji ekonomicznej, 
 • przygotowywać propozycje decyzji wynikających z oceny sytuacji ekonomicznej w określonych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw.
                                                                                     
eko1.jpg

eko2.jpg
eko3.jpg

                                                                                                                                                  
            Zawody dostępne dla absolwenta:                                                                                            
 •  pracownik działu księgowości                                        
 • pracownik biura rachunkowego
 • pracownik banku
 • pracownik sektora ubezpieczeniowego
 • księgowy
 • magazynier
 • kasjer
 • sekretarka
 • pracownik działu marketingu
 • specjalista ds. kadr i płac
 
 
TECHNIK HOTELARSTWA

 

Absolwent potrafi:
 • stosować przepisy prawa dotyczące usług hotelarskich,
 • stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej,
 • obsługiwać gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy,
 • organizować usługi turystyczne, rekreacyjne, kulturalne, gastronomiczne, okolicznościowe oraz  konferencje i kongresy, stosować różne formy obsługi konsumenta
 • przyrządzać podstawowe potrawy i napoje,
 • nadzorować utrzymanie porządku i czystości w bazie noclegowej,
 • oceniać jakość świadczonych usług,
 • sporządzać dokumentację księgową i sprawozdania finansowe,
 • współpracować z firmami świadczącymi usługi dla bazy noclegowej,
 • prowadzić korespondencję i obsługiwać sprzęt biurowy,
 • postępować zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.
 
hot1.jpg 
hot2.jpg
hot3.jpg
Zawody dostępne dla absolwenta:                                    
 • technik hotelarstwa, 
 • organizator usług cateringowych,
 • sekretarka,
 • pracownik biurowy,
 • kasjer walutowy,
 • pracownik biura podróży,
 • pracownik informacji turystycznej,
 • recepcjonista,
 • steward,
 • stewardessa,
 • pilot wycieczek,
 • przewodnik turystyczny górski,
 • przewodnik turystyczny miejski,
 • przewodnik turystyczny terenowy,
 • inspektor piętra hotelowego,
 • bufetowy (barman),
 • pokojowa
 
 
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
 
Absolwent potrafi:
 • obsługiwać maszyny i urządzenia oraz nadzorować ich eksploatację,
 • dokonywać odbioru jakościowego surowców i towarów,
 • nadzorować i organizować przebieg procesu produkcyjnego potraw i ich ekspedycję,
 • organizować i nadzorować obsługę konsumentów,
 • dbać, aby przygotowane w zakładach żywienia zbiorowego potrawy i posiłki były zgodne z przyjętymi normami dietetycznymi,
 • podejmować i prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • przygotować i organizować gastronomiczną obsługę imprez: bale, wesela, przyjęcia okolicznościowe w tym w warunkach nietypowych,
 • przygotować i organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie itp.,
 • prawidłowo obsługiwać klienta,
 • stosować zasady prawidłowego i zdrowego żywienia,
 • dobierać działania marketingowe do sprzedaży usług żywieniowych,
 • organizować pracę biurową i obsługę nowoczesnego sprzętu biurowego,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach
                                                                                         
tz2.jpg
tz1.jpg
tz3.jpg
 
 Miejsca zatrudnienia absolwenta:
 • obiekty zbiorowego wyżywienia,
 • instytucje zajmujące się obrotem żywnością,
 • instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym,
 • organizacje ochrony konsumenta oraz w obiekty zbiorowego zakwaterowania i gospodarstwa domowe,
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie usług gastronomicznych, domowych, hotelarskich i agroturystyczny
 
 
TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
 
Absolwent umie:
 • przeprowadzić analizy marketingowe,
 • zbierać informacje na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań,
 • opracowywać informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych,
 • dobierać motody do prowadzonych badań rynkowych i reklamowych oraz weryfikować i interpretować wyniki tych badań,
 • przygotować wnioski z badań rynkowych,
 • współpracować i prowadzić negocjacje z kontrahentami i kooperantami,
 • pozyskiwać klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami,
 • aktywnie uczestniczyć w rozmowach handlowych,
 • dobierać środki i nośniki reklamy w zależności od celu (funkcji) reklamy oraz branży towarowej,
 • stosować różnorodne techniki reklamy,
 • organizować działania promocyjne przedsiębiorstwa,
 • organizować działalność wystawienniczą.
                                                                                       
rek3.jpg
rek2.jpg
rek4.jpg

 

Miejsca zatrudnienia absolwenta:
 • działy marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, 
 • biura ogłoszeń,
 • działy promocji środków masowego przekazu,
 • agencje i studia graficzne,
 • agencje ds. kontaktów z prasą i kształtowanie opinii publicznej (public relations),
 • prasa, radio, telewizja
 
 
TECHNIK SPEDYTOR
Absolwent w zawodzie technik spedytor będzie przygotowany do:
1)  planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków;
2)  prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych;
3) prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
4)  wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.                                                                                                               
Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w przedsiębiorstwach zatrudniających spedytorów np. Specjalnej Strefie Ekonomicznej.   
 
spe2.jpg
spe1.jpg
spe3.jpg
 

 Przygotowanie zawodowe pozwala uczniom na:
- kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach technicznych z kierunkiem transport i spedycja lub na uczelniach ekonomicznych
- podjęcie pracy zawodowej w:

 • przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych
 • agencjach obsługi portów morskich i lotniczych
 • przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary
 • hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe

TECHNIK CERAMIK- NOWOŚĆ!!!:

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: określać właściwości surowców, materiałów i gotowych wyrobów ceramicznych; dobierać surowce do sporządzania określonej masy ceramicznej; kształtować wyroby ceramiczne metodami ręcznymi i mechanicznymi; dobierać metody wypalania w zależności od technologii wytwarzania wyrobów ceramicznych, stosować metody i techniki suszenia, wypalania i zdobienia wyrobów ceramicznych, nadzorować procesy obróbki mechanicznej wyrobów ceramicznych, wytwarzać wyroby ceramiczne z zastosowaniem różnych technologii, technik wykończeniowych i zdobniczych, obliczać zdolność produkcyjną maszyn i urządzeń przemysłu ceramicznego, stosować specjalistyczne programy komputerowe, posługiwać się terminologią zawodową, posługiwać się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych, kierować zespołem pracowników, prowadzić działalność gospodarczą.

 IMG_0873_0.JPG
IMG_0888_0.JPG
_MG_0867.JPG  IMG_0887.JPG
CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ceramik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 
 • wykonywania prac związanych z procesem wytwarzania płytek ceramicznych, ceramiki budowlanej, ceramiki szlachetnej, technicznej, elektrotechnicznej i elektronicznej;
 • wykonywania prac związanych z procesem wytwarzania porcelany sanitarnej, kamionki, materiałów ogniotrwałych i ściernych;
 • nadzorowania procesów produkcji wyrobów ceramicznych. Zawód jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Technik technologii ceramicznej może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach ceramiki artystycznej, budowlanej, zakładach materiałów ogniotrwałych, zakładach chemicznych.

Więcej na temat nowego kierunku znajdziesz TUTAJ

MIĘDZYODDZIAŁOWA GRUPA WOJSKOWA


 
 • każdy uczeń może być uczestnikiem szkolenia,
 • odbywa szkolenia poligonowe, strzeleckie i medyczne,
 • ćwiczy sztuki walki i terenoznawstwo,
 • uczestniczy w zajęciach na siłowi i basenie
 • uczestniczy w obozach militarno -  survivalowych.
mun1.jpg
mun2.jpg
mun4.jpg
mun8.jpg
mun7.jpg
mun6.jpg
Slajd na głównej: 
nie